ஜப்பானிய முதலாளி சாதாரண ஊழியரை பாலியல் ரீதியாக அவமானப்படுத்துகிறார், ஏனெனில் அவரால் முடியும்

ஜப்பானிய முதலாளி சாதாரண ஊழியரை பாலியல் ரீதியாக அவமானப்படுத்துகிறார், ஏனெனில் அவரால் முடியும் ஜப்பானிய முதலாளி சாதாரண ஊழியரை பாலியல் ரீதியாக அவமானப்படுத்துகிறார், ஏனெனில் அவரால் முடியும்
12:43
9834
2023-05-06 08:57:14

குறிச்சொற்கள்:
ஃபக் பிரிவுகள் : ஆசிய ஜப்பனீஸ் ஹேரி