ஒரு முத்தத்துடன், மரம் அன்காவை கழிப்பறையில் மூழ்கடிக்க முயன்றது, ஆனால் அவன் அவளை உதைத்து சிறுநீரில் நிரப்பினான்.

ஒரு முத்தத்துடன், மரம் அன்காவை கழிப்பறையில் மூழ்கடிக்க முயன்றது, ஆனால் அவன் அவளை உதைத்து சிறுநீரில் நிரப்பினான். ஒரு முத்தத்துடன், மரம் அன்காவை கழிப்பறையில் மூழ்கடிக்க முயன்றது, ஆனால் அவன் அவளை உதைத்து சிறுநீரில் நிரப்பினான்.
03:53
1549
2023-05-03 19:57:49

குறிச்சொற்கள்: