விந்தணுக்களை விழுங்க பயப்படாத ஒரு கோழி. வாயில் விந்து குவிதல்.

விந்தணுக்களை விழுங்க பயப்படாத ஒரு கோழி. வாயில் விந்து குவிதல். விந்தணுக்களை விழுங்க பயப்படாத ஒரு கோழி. வாயில் விந்து குவிதல்.
12:38
8251
2023-05-22 00:17:19

குறிச்சொற்கள்:
ஃபக் பிரிவுகள் : தனியா படகோட்டி